Odbor hygieny dětí a mladistvých

 

školní jídelny

venkovní hrací plochy

zotavovací akce

školská zařízeníjedovaté rostliny na zahradách škol

 

Výkon státního zdravotního dozoru je zajišťován nad plněním povinností v ochraně veřejného zdraví stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. a prováděcími předpisy v těchto typech zařízení:

 

Jako dotčený správní orgán vydává v rámci stavebního řízení závazná stanoviska k výše uvedeným stavbám:


Řeší stížnosti na hygienické podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve všech typech škol a školských zařízení, stížnosti na podmínky konání zotavovacích akcí a škol v přírodě a stížnosti týkající se ohrožení a poškození zdraví z pokrmů připravovaných a podávaných v rámci stravovací služby ve školních jídelnách.

 

 

AKTUALITY

 

Výroční zpráva o výsledcích státního zdravotního dozoru ve školních jídelnách a ostatních provozovnách stravovacích služeb pro děti a mladistvé v Královéhradeckém kraji za rok 2017

 

Výsledky měření aerosolových prachových částic frakce PM 10 a PM 2,5, koncentrace oxidu uhličitého, mikroklimatických podmínek a mikrobiologických ukazatelů (bakterií a plísní)

 

Právní předpisy