Letní dětské rekreace – stav ke dni 31. 8. 2019, závěrečná zpráva

 

Letní dětské rekreace – stav ke dni 31. 8. 2019, závěrečná zpráva

 

Ke dni 31. 8. 2019 evidujeme v Královéhradeckém kraji konání 216 zotavovacích akcí (280 běhů) s celkovou účastí 17 817 dětí a 27 tzv. jiných podobných akcí (37 běhů) s účastí 982 dětí (organizovaný pobyt, kterého se účastní méně, než 30 dětí nebo je kratší, než 5 dnů, na který se nevztahuje ohlašovací povinnost).

 

K 31. 8. 2019 provedli pracovníci oboru hygieny dětí a mladistvých celkem 135 kontrol, z toho 123 kontrol proběhlo na zotavovacích akcích, 5 kontrol na jiných podobných akcích a 7 kontrol bylo zaměřeno na samostatná stravovací zařízení využívaná pro stravování účastníků tábora.

 

Na zkontrolovaných letních dětských táborech byly ve dvou případech zjištěny nedostatky ve zdravotní dokumentaci fyzických osob, v jednom případě nesplnění ohlašovací povinnosti, nedostatky ve zdravotním zabezpečení akce a ve zdravotní dokumentaci dětí. Při dvou kontrolách samostatného stravovacího zařízení byly zjištěny nedostatky ve stavebně technickém stavu, skladování, křížení činností, aj. Tři přestupky byly řešeny vzhledem ke svému charakteru a součinnosti provozovatele domluvou. Ostatní přestupková řízení nejsou aktuálně ještě uzavřena.

 

Hlášen byl 1 zvýšený výskyt zažívacích potíží u účastníků tábora, příznaky během krátké doby odeznívaly.

 

KHS Královéhradeckého kraje neeviduje žádné letní dětské rekreace dotčené povodněmi ani případné evakuace či zrušené akce v důsledku nepříznivých klimatických jevů. Nevyskytly se žádné situace vyžadující spolupráci s HZS.

 

Za KHS
Mgr. Žaneta Morávková
4. 9. 2019, 14:00 hodin