Elektronická podatelna - Informace k doručování datových zpráv


Krajská hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové


Informace potřebné k doručování datových zpráv


a) Elektronická podatelna Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“) e-podatelna@khshk.cz je určena pro příjem datových zpráv (e-mail + příloha) podávaných v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


b) Dále KHS přijímá i datové zprávy na technických nosičích na kontaktní adrese Hradec Králové, Habrmanova 19, PSČ 501 01.


c) Ostatní datové zprávy (e-mail + příloha) lze podávat na elektronické adrese khshk@khshk.cz.

d) Doručená datová zpráva dle písmena a) se odesilateli, pokud lze z této zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, potvrzuje s následujícími údaji:


1. uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance KHS,


2. datum, hodina, minuta a sekunda doručení datové zprávy,


3. potvrzení příjmu textem : „ Krajská hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové obdržela dne .... v .....hodin Vaše podání týkající se ........ Podání bude vyřízeno v termínu daném obecně závaznými právními předpisy pro tento typ podání.“


e) technické  parametry  datových  zpráv,  pro  jejichž přijetí má elektronická   podatelna  technické   a  programové   vybavení, a technické parametry technických nosičů, na nichž lze předávat KHS datové zprávy

f) postup KHS v případě, že u přijaté datové zprávy je zjištěn výskyt počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, nebo chybný formát zprávy, který může takovou škodu způsobit - datové zpráva je zničena a považována za nedoručenou. Pokud datová zpráva byla přijata přes datovou schránku Ministerstva vnitra, je odesílatel informován o této skutečnosti.


g) způsob vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny - dotazy týkající se provozu elektronické podatelny poskytuje Sekretariát ředitele KHS HK.


h) aktuální seznam zaměstnanců podle § 1 odst. 1 písm. c) s uvedením příjmení, jména, popřípadě jmen a zařazení těchto zaměstnanců – jde o zaměstnance, kteří mohou rozhodovat v rámci správního řízení – kontakty.


i) V elektronické podobě lze KHS činit podání vyplývající ze zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato podání musí mít náležitosti stanovené příslušnými ustanoveními tohoto právního předpisu, zejména musí být zřejmé kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Odesilatel uvede  současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a  vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.