Kapitola 13.1 - Měřítka zátěže společnosti způsobené nemocemi

13.1 - Měřítka zátěže společnosti způsobené nemocemi

 

Běžně používanou informací o zdravotních poměrech jsou data o úmrtnosti a/nebo nemocnosti. Jsou podkladem k hodnocení vývojových trendů a k formulaci strategických zdravotních dokumentů.  Pro politické rozhodování však mají nevýhodu velkého objemu dat a určité nesouměřitelnosti mortality a morbidity a neilustrují srozumitelně dopad nemocí na společnost.

Pro globální hodnocení zátěže, jakou představují nemoci, vyvinula Harvardská universita na objednávku Světové banky ukazatel „ztracená léta života v důsledku nemoci“ a v roce 2000 ho přijala jako oficielní měřítko také Světová zdravotnická organizace (WHO). Ukazatel má anglickou zkratku DALY, Disability Adjusted Life Year. V anglickém termínu se neužívá nemoc, ale širší pojem disabilita, který označuje jakékoli poškození života neschopností či nemohoucností. Jeden DALY, podle oficielního výkladu WHO, znamená jeden ztracený rok zdravého života. Ztrátou života se zde nerozumí jen úmrtí, ale také poškození kvality života nemocí.  Součet všech DALY v dané populaci pak je měřítkem zátěže, jakou nemoci v souhrnu představují a udává pomyslný rozdíl mezi skutečným zdravotním stavem a ideální situací, která by byla, kdyby všechno obyvatelstvo žilo do pokročilého věku bez nemocí a neschopnosti (2). Ztracená léta charakterizují zátěž společnosti jako celku; neužívají se k posuzování zdravotní situace u jednotlivých osob.

Pro ilustraci uveďme, že podle údajů WHO, je součet DALY z nemocí v ČR, tedy zátěž jakou znamenají nemoci, 1,2 milionu DALY (údaj pro rok 2004).  Jinými slovy, z celkové životní kapacity obyvatelstva ČR uberou nemoci a neschopnosti ročně 1,2 mil. roků. Ideální (ale neuskutečnitelný) stav by znamenal, že ČR by měla k dispozici ročně 10,2 mil. roků života bez nemocí a předčasných úmrtí. Nemoci z toho ubírají zhruba 10 %.  Počet ztracených let v ČR je přibližně uprostřed úrovně vysokopříjmových zemí (3).

Ztracené roky – DALYs  („s“ za zkratkou je anglický plurál) - pro určitou nemoc jsou součtem roků života ztracených v důsledku předčasné mortality na tuto nemoc (tj. úmrtí před 75. rokem života) a roků života ztracených v důsledku nemocnosti a neschopnosti.  Případy nemocnosti a neschopnosti (disability) jsou navíc upraveny (adjustovány) faktorem, který reflektuje vážnost nemoci resp. kvalitu života v nemoci. Má hodnotu od 0 (perfektní zdraví) po 1 (smrt).  Pokud by např. nemoc trvala 1 rok a způsobila zhoršení kvality života na polovinu s faktorem 0,5, byla by hodnota DALY = 0,5. Kdyby nemoc způsobila smrt, byla by hodnota DALY = 1. Kdyby smrt nastala 5 let před 75. rokem věku, byla by hodnota DALY = 5. Faktor, který charakterizuje změnu kvality života v důsledku nemoci, se zjišťuje šetřením na reprezentativním vzorku nemocných. Šetření se označuje HRQL – Health Related Quality of Life, kvalita života vztažená ke zdraví.

Obdobným měřítkem je QALY, Quality Adjusted Life Year. Rovněž se jedná o rok života upravený (adjustovaný) jeho kvalitou.  Zásadní odlišnost je v tom, že QALY se používá jako měřítko získaných roků života  díky preventivní intervenci nebo nové léčebné metodě. Další odlišností je, ve srovnání s DALY,  opačný gradient faktoru, který charakterizuje vážnost nemoci a kvalitu života:  Při plném zdraví má hodnotu 1 a nemoc tuto hodnotu snižuje, pokud dojde k úmrtí, až na nulu. Faktor, který charakterizuje kvalitu života se označuje jako váha disability, disability weight.  Je principielně i konkrétně stejný při výpočtu DALY i QALY.

Ztracené roky života DALYs  se převážně používají ke globálnímu (regionálnímu, národnímu) zhodnocení zátěže nemocemi, zatímco QALY se užívá k hodnocení preventivních a terapeutických intervencí. QALY odpovídá na otázku kolik let života a jaké zlepšení jeho kvality přinese (přinesla) intervence, např. zavedení zdokonalené vakcíny. Česká demografická společnost ve svém výkladovém slovníku nazývá DALY „rok života vážený disabilitou“ a QALY „kvalitou vážený rok života“.  Obšírné globální zhodnocení ztracených let je v publikaci WHO (3).