Kapitola 1.4 - Sčítání hladin

1.4 - Sčítání hladin

1.4.1 Aritmetické sčítání

Působí-li v prostředí dva zdroje hluku, z nichž jeden přispívá do posuzovaného místa hladinou L1 a druhý hladinou L2 pak celkovou součtovou hladinu akustického tlaku L v tomto bodě nelze získat aritmetickým součtem hladin obou spolupřispívajících zdrojů. Tedy, platí vztah:

L ≠ L1 + L2

Pro sčítání hladin musíme použít operace pro logaritmy!

1.4.2 Logaritmické sčítání

Celková hladina L působená dvěma zdroji s hladinami L1 a L2 se vypočte podle vztahu:

Členy v závorce v podstatě vyjadřují akustickou energii signálu. Proto se toto sčítání také nazývá „energetický součet“.

Příklad:
Je-li L1 = 50 dB a L2 = 50 dB pak L = 53 dB

1.4.3 Důsledky

Důsledek 1:
Zvýší-li se akustická energie 2x, tj. na dvojnásobek, pak výsledná hladina vzroste o 3 dB.

Důsledek 2:
Sníží-li se akustická energie 2x , tj. na polovinu, pak výsledná hladina klesne o 3 dB.

Pravidlo:

Každé zdvojnásobení akustické energie (např. zdvojnásobení počtu stejných zdrojů hluku) má za následek zvýšení hladiny akustického tlaku o 3 dB.

Důsledek 3:

Při sčítání hladin se vždy nejvíce uplatní nejvyšší hodnota. V tab. 1.4.1 je ukázáno, jak se při zvyšujícím se rozdílu dvou hladin snižuje příspěvek nižší hladiny k jejich celkovému součtu.

Tab. 1.4.1  Vliv rozdílu sčítaných hladin na hodnotu celkového součtu

L1  [dB]

L2   [dB]

L1-L2   [dB]

L    [dB]

50

50

0

53,0

50

49

1

52,5

50

48

2

52,1

50

47

3

51,8

50

46

4

51,5

50

45

5

51,2

50

44

6

51,0

50

43

7

50,8

50

12

8

50,6

50

41

9

50,5

50

40

10

50,4

50

35

15

50,1

 

Na základě výsledků uvedených v tab. 1.4.1 lze tedy prohlásit, že je-li rozdíl mezi sčítanými hladinami  > 10 (15) dB pak se nižší hladina na celkovém součtu prakticky neprojeví.

Toto zjištění má své praktické důsledky - při realizaci protihlukových opatření v případě, že zdrojem hluku je více jednotlivých zdrojů (např. v rámci průmyslového areálu - ventilátory, kompresory, jednotlivé stroje a zařízení), je třeba uplatňovat tato opatření vždy nejdříve na zdroji s největším příspěvkem k celkové hladině hluku. Po jeho zatlumení pokračovat u dalšího největšího (původně v pořadí druhého) zdroje hluku.

 

 

Ikona iDevice Shrnutí
Hladiny akustického tlaku je třeba sčítat s použitím operací pro logaritmy. Je-li rozdíl mezi dvěma hladinami větší než 10 dB, pak se nižší hladina v celkovém součtu prakticky neprojeví. To je třeba mít na paměti při projektování a realizaci protihlukových opatření.

Ikona iDevice otázky Otázka 1
Pokud společně přispívají do posuzovaného místa dva zdroje hluku s hladinami L1 = L2 = 60 dB, pak celková součtová hladina v daném místě je:
  
60 dB
63 dB
120 dB