Pracovnělékařské služby

 

Pracovnělékařské služby


Vybraná ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a dalších právních předpisů vztahující se k pracovnělékařským službám:


• Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je:

  • hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnance,
  • provádění pracovnělékařských prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci,
  • poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci,
  • pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.


• Povinnost zajistit pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání stanovuje všem zaměstnavatelům § 53 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., a to bez ohledu na výskyt rizik, rizikových faktorů či specifických činností na pracovištích.


• Lékaře pro zajištění pracovnělékařských služeb si volí zaměstnavatel. Poskytovatelem pracovnělékařských služeb může být poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel zdravotních služeb v oboru pracovní lékařství.


• Zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích je povinen, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.) do kategorie druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, uzavřít písemnou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb o poskytování pracovnělékařských služeb.


• Pokud jde o kategorii práce první, a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny vyhláškou č. 79/2013 Sb. nebo jinými právními předpisy, může zaměstnavatel zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek, posuzování zdravotní způsobilosti k práci a vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele, který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak; ostatní součásti pracovnělékařských služeb zaměstnavatel zajišťuje, je-li to důvodné pro ochranu zdraví zaměstnanců, prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým pro zajištění konkrétní služby uzavře smlouvu.


• Zaměstnavatel je povinen, dojde-li ke změně zařazení práce do kategorie vyšší než kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo ke změně činnosti, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny vyhláškou č. 79/2013 Sb. nebo jinými právními předpisy, uzavřít novou nebo doplnit dosavadní písemnou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb o ty pracovnělékařské služby, které doposud nepožadoval, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy k této změně došlo.


• Poskytovatel pracovnělékařských služeb, který má uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, může některou součást pracovnělékařských služeb zajišťovat prostřednictvím jiného poskytovatele pracovnělékařských služeb na základě písemné smlouvy s ním uzavřené, pokud je takový postup dohodnut v písemné smlouvě se zaměstnavatelem.


• Agentura práce zajišťuje pracovnělékařské služby pro své zaměstnance, které dočasně přiděluje k uživateli, prostřednictvím
a) poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým uzavřela písemnou smlouvu,
b) registrujícího poskytovatele zaměstnance na základě písemné žádosti (pokud jde o kategorii práce první a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny vyhláškou č. 79/2013 Sb. nebo jinými právními předpisy), nebo
c) poskytovatele pracovnělékařských služeb uživatele na základě podmínek stanovených v písemné dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele uzavřené podle zákoníku práce.


• Zaměstnavatel je povinen při zařazování zaměstnanců k práci postupovat podle závěrů lékařských posudků o jejich zdravotní způsobilosti.


• Při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce jej musí zaměstnavatel vybavit žádostí obsahující mj. údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno (náležitosti žádosti dle § 15 vyhlášky č. 79/2013 Sb.). Zaměstnavatel je povinen odeslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, pokud obdrží podnět od lékaře nebo o ní zaměstnanec sám požádá. Taktéž zaměstnavatel má právo vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, má-li pochybnosti o jeho zdravotní způsobilosti k práci.


• Zaměstnavatel je povinen vést dokumentaci o pracovnělékařských službách (obsah stanoví vyhláška č. 79/2013 Sb.).


• Zaměstnavatel je povinen informovat poskytovatele pracovnělékařských služeb, že u zaměstnance nastaly skutečnosti stanovené vyhláškou č. 79/2013 Sb. pro provádění lékařských prohlídek po skončení rizikové práce.


• Povinnosti zaměstnanců jsou stanoveny v § 56 zákona č. 373/2011 Sb. Mezi tyto povinnosti patří mj. povinnost podrobit se pracovnělékařským službám u poskytovatele zdravotních služeb vybraného zaměstnavatelem.


• Pracovnělékařské služby hradí zaměstnavatel s výjimkou posuzování nemocí z povolání, sledování vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách u nemocí z povolání a vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách po skončení rizikové práce.


• Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel osobě ucházející se o zaměstnání vstupní lékařskou prohlídku uhradí, jestliže s ní uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah. Uvedené se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem dohodne o úhradě vstupní lékařské prohlídky i v případě neuzavření pracovněprávního nebo obdobného vztahu, anebo stanoví-li právní předpis jinak. Vstupní lékařskou prohlídku, jde-li o posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání k práci v noci, hradí případný zaměstnavatel vždy.


• Podle § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti [dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb. se osoba ucházející se o zaměstnání považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce].

 

• Zaměstnavatel je dle § 103 odst. 1 písm. d) zákoníku práce povinen sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. O těchto informacích je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.


• Dozor nad zajištěním pracovnělékařských služeb vykonává Krajská hygienická stanice na základě oprávnění stanoveného v § 82 odst. 2 písm. o) zákona o ochraně veřejného zdraví.


• Prováděcím právním předpisem k zákonu č. 373/2011 Sb. je vyhláška č. 79/2013 Sb., která stanoví organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci nebo službě a posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově.

 

Související legislativa:

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 103
  • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů § 53 - 60
  • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 82 odst. 4
  • Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.