Pracovnělékařské služby


Pracovnělékařské služby

Dne 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který upravuje mj. pracovnělékařské služby (§ 53 - § 60).

Vybraná ustanovení vtzahující se k pracovnělékařským službám:

 • Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je:

- hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnance,
- provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci,
- poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci,
- pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby.

 • Povinnost zajistit pracovnělékařské služby stanoví všem zaměstnavatelům § 224 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákonik práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákoník práce") a § 53 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále jen "zákon č. 373/2011 Sb.") a to bez ohledu na výskyt rizik, rizikových faktorů či specifických činností na pracovištích. Tato povinnost se vztahuje na všechny zaměstnavatele.
 • Lékaře pro zajištění pracovnělékařských služeb si volí zaměstnavatel. Lékařem - poskytovatelem pracovnělékařských služeb může být poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel zdravotních služeb v oboru pracovní lékařství.
 • Zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích je povinen, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.) do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, uzavřít písemnou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb o poskytování pracovnělékařských služeb.
 • Jde-li o práce zařazené pouze do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, může zaměstnavatel zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, který je registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání. Ostatní pracovnělékařské služby je zaměstnavatel povinen zajistit prostřednictvím poskytovatele zdravotních služeb, s nímž uzavřel písemnou smlouvu.
 • Zaměstnavatel je dále povinen, dojde-li ke změně zařazení práce do kategorie vyšší než kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo ke změně činnosti, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, uzavřít novou nebo doplnit dosavadní písemnou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařský služeb o ty pracovnělékařské služby, které doposud nepožadoval, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy k této změně došlo.
 • Zaměstnavatel je povinen při zařazování zaměstnanců k práci postupovat podle závěrů lékařských posudků o jejich zdravotní způsobilosti.
 • Při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce jej musí vybavit žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno (náležitosti žádosti dle § 15 vyhlášky č. 79/2013 Sb.). Pokud o to zaměstnanec požádá, je zaměstnavatel povinen odeslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku (taktéž zaměstnavatel má právo vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci).
 • Povinnosti zaměstnanců jsou stanoveny v § 56 zákona č. 373/2011 Sb. Mezi tyto povinnosti patří mj. povinnost podrobit se pracovnělékařským službám u poskytovatele zdravotních služeb vybraného zaměstnavatelem.
 • Pracovnělékařské služby poskytované hradí zaměstnavatel s výjimkou posuzování nemocí z povolání, sledování vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách u nemocí z povolání a vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách po skončení rizikové práce, upravených v zákoně o ochraně veřejného zdraví.
 • Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Výše uvedené se však nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem nebo zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne jinak nebo stanoví-li právní předpis jinak.
 • Podle § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti [dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb. se osoba ucházející se o zaměstnání považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce].
 • Zaměstnavatel je dle § 103 odst. 1 písm. d) zákoníku práce povinen sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
 • Dozor nad zajištěním pracovnělékařských služeb vykonává Krajská hygienická stanice na základě oprávnění stanoveného v § 82 odst. 2 písm. o) zákona o ochraně veřejného zdraví.
 • Dne 3.4.2013 nabyl účinnosti prováděcí právní předpis k zákonu č. 373/2011 Sb., kterým je vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Tato vyhláška stanoví organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci nebo službě a posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově.


Související legislativa:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů § 53 - 60
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 82 odst. 4
 • Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)