Odbor hygieny obecné a komunální

 

rodinný dům

koupací sezóna 2019právní předpisy

 

Odbor hygieny obecné a komunální vykonává státní zdravotní dozor nad plněním povinností stanovených  zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v následujících oblastech:

  • hygienické požadavky na  vodu
  • povinnosti osob při kontrole pitné vody, podmínky dodávky pitné vody
  • výrobky přicházející do přímého styku s pitnou, teplou  a surovou vodou, chemické přípravky, úpravny vody a vodárenské technologie
  • koupaliště a sauny
  • vnitřní prostředí staveb
  • výkon činností epidemiologicky závažných (holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, solária, kosmetika, rekondiční a regenerační služby…)
  • ubytovací služby
  • ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením v mimopracovním prostředí
  • odpady
  • pohřebnictví


Plní úkoly dotčeného správního úřadu při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy. Zpracovává stanoviska pro potřeby řízení podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která jsou podkladem pro rozhodování stavebních úřadů.


Vydává rozhodnutí a povolení podle zákonů č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů, č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,  č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií ve znění pozdějších předpisů.

 

Odbor hygieny obecné a komunální úzce spolupracuje se správními úřady a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu.

 

AKTUALITY


 

Metodický návod ke zpracování posouzení rizik systémů zásobování pitnou vodou podle zákona o ochraně veřejného zdraví - odkaz na web SZÚ

 

Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí - Věstník MZ ČR č. 11/2017 ze dne 18. 10. 2017

 

Stanovisko Státního zdravotního ústavu - Národního referenčního centra pro pitnou vodu ke zprávám médií o výskytu mikroplastů v pitné vodě a jeho zdravotnímu riziku

 

Odborné články