Horský Hotel Jánské Lázně – informace k hodnotám arsenu v pitné vodě

 

Horský Hotel Jánské Lázně – informace k hodnotám arsenu v pitné vodě


Objekt Horského Hotelu, Horská č.p. 145 a Chaty Sport, Horská č.p. 193 v Jánských Lázních je zásobován pitnou vodou z vlastního zdroje vody, která je upravována v samostatné technologické jednotce. Za řádný provoz úpravny vody, její laboratorní kontrolu v předepsaném rozsahu a četnosti odpovídá ze zákona provozovatel zařízení, v tomto případě Gastro servis Zemánek s.r.o., Praha 3.

 

Z kolísání hodnot ukazatele arsen je zřejmé, že stávající provoz úpravny vody nedává spolehlivou záruku trvale udržitelné stejné úrovně vyhovující jakosti vody v průběhu celého roku. Nejedná se však o trvale zjišťované nadlimitní hodnoty uvedeného ukazatele, ale jednotlivá zjištění. V průběhu posledních 10 let se zjištěné hodnoty arsenu pohybují v rozpětí od minimální hodnoty 0,0069 ug/l  až po maximální hodnotu 14,6 ug/l. Současný hygienický limit 10 ug/l pro pitnou vodu zohledňuje bezpečné užívání vody pro dětskou i dospělou populaci, je stanoven s použitím principu předběžné opatrnosti na základě rizika při chronické dlouhodobé expozici vyjádřené průměrnou roční koncentrací arsenu.

 

Poslední laboratorní kontrola provedená dne 20. 9. 2017 s hodnotou arsenu 9,1 ug/l vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

 

Na základě dostupných informací o jakosti vody a aktuálně provedeného hodnocení zdravotních rizik arsenu z pitné vody můžeme konstatovat, že i při zjištěné maximální koncentraci (14,6 ug/l) nehrozilo v daném období riziko toxických účinků pro žádnou ze skupin populace.

 

Informace ve smyslu „otrávené pitné vody", které se objevily v médiích, nevycházejí z objektivního hodnocení zdravotního rizika a neodpovídají skutečnosti.

 

Za KHS

MUDr. Libuše Jůvová, Bc. Veronika Krejčí

18. října 2017