Letní dětské rekreace v Královéhradeckém kraji v roce 2017 – závěrečná zpráva

 

Letní dětské rekreace v Královéhradeckém kraji v roce 2017 – závěrečná zpráva

 

V letošním roce bylo na Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje nahlášeno konání celkem 220 zotavovacích akcí (277 běhů) s celkovou účastí 17 099 dětí. Dále na území kraje probíhaly i tzv. jiné podobné akce (organizovaný pobyt, kterého se účastní méně, než 30 dětí nebo je kratší, než 5 dnů, na který se nevztahuje ohlašovací povinnost). K 4. září 2017 bylo evidováno 26 těchto akcí (37 běhů) s účastí 889 dětí.

 

Pracovníci oboru hygieny dětí a mladistvých provedli celkem 154 kontrol, z toho 143 na zotavovacích akcích, 4 kontroly na jiné podobné akci, 7 kontrol se týkalo samostatného stravovacího zařízení využívaného pro účastníky táborů.

 

Mezi zjištěnými závadami se objevovaly nedostatky drobnějšího charakteru, konkrétně 13x v ubytování dětí, 5x ve stravování, 4x ve zdravotní dokumentaci dětí a fyzických osob, 3x v zásobování pitnou vodou, 3x ve zdravotním zabezpečení akce a 1x v zajištění podmínek pro osobní hygienu dětí.

 

Pokud jde o nedostatky v oblasti zásobování pitnou vodou, provozovatelé sami ihned přijali organizační opatření a dokladovali, že voda není používána k přímému pití, k přípravě stravy, ani k osobní hygieně. Následně byly na KHS ve 2 případech předloženy provozovatelem objektu a zdroje pitné vody nové protokoly o rozboru pitné vody s vyhovujícím výsledkem, v jednom případě bylo zajištěno do ukončení akce náhradní zásobování pitnou vodou (dovoz pitné vody cisternou). Vzhledem k přístupu provozovatelů a okamžitému přijetí nápravných opatření nebyla udělena v těchto případech sankce.

 

Za celé období prázdnin byla sankce udělena pouze v jednom případě, a to odpovědné fyzické osobě za nedostatek ve skladování potravin ve výši 300 Kč.

 

Ve sledovaném období byl nahlášen 1 epidemický výskyt hromadných zažívacích obtíží u účastníků jiné podobné akce (zvracení, průjem), příznaky během krátké doby odeznívaly. Původ onemocnění se nepodařilo objasnit.

 

Za KHS

Bc. Veronika Krejčí